Katedra za botaniko

ZELENI ŠKRAT preganja rastlinsko slepoto

  Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino 
  Študentov škrat    Ropotija    Povezave    Išči 

Angleško-slovenski slovarček botaničnih izrazov
(predvsem za predmet Splošna botanika)

Študentov škrat

Študentov škrat

Slovarček sestavlja doc. dr. Barbara Vilhar.

Slovarček je zasnovan kot učni pripomoček pri študiju angleške literature za predmete, ki obravnavajo temelje biologije rastlin. Slovarček še ni dokončan. Pripombe in predloge za vključitev novih izrazov pošlji Zelenemu škratu.

  Slovarček (127 KB)

abscission   abscizija (programirano odpadanje listov, plodov in drugih organov)

actin   aktin

adaptation   prilagoditev

adventitious   adventivni, nadomestni

aerenchyma   aerenhim

aerial roots   zračne korenine

agriculture   poljedelstvo, kmetijstvo

air   zrak

alcohol   alkohol

algae   alge

alkaloids   alkaloidi

allelles   aleli

alpine   alpski, gorski

alternation of generations   izmenjava generacij, prerod

amino acid   amino kislina

anaphase   anafaza

ancestor   prednik (evolucijski)

androecium   andrecej; 'moški' del cveta (prašniki)

angiosperms   kritosemenke

annual ring   branika

anthennae complexes   antenski kompleksi (fotosinteza)

anther   prašnica

anthocyanins   antocianini

aphid   listna uš

apical meristem   apikalni meristem

apple   jablana; jabolko

aquatic   vodni

artificial   umeten

asexual reproduction   nespolno razmnoževanje

ash   jesen

aspen   topol

autotrophs   avtotrofi

auxin   avksin

axil   zalistje

axillary bud   zalistni ali aksilarni brst

bark   lubje

barley   ječmen

base pair   bazni par (DNA)

bat   netopir

bean   fižol

bedrock   matična kamnina

bee   čebela

beech   bukev

beer   pivo

beet   pesa, repa

beetle   hrošč

berry   jagoda (vrsta plodu)

biennial   dvoletnica

bilaterraly symetric flower   bočno someren cvet

bilayer   dvosloj

binomial nomenclature   dvojno poimenovanje

biodiversity   biodiverziteta

biomass   biomasa

biotechnology   biotehnologija

birch   breza

bird   ptič

blade (leaf)   listna ploskev

blooms, algal   'cvetenje' alg

body   telo

bog   barje, močvirje, šotišče

bond   vez

boreal   severen

botany   botanika

bract   brakteja, ovršni list

branch   (stranska) veja

bryophytes   mahovi

bud scales   luskoisti (v popku)

bulb   čebula, čebulica (podzemni organ)

bundle sheat   žilna ovojnica

buttercup   zlatica

butterfly   metulj

cacti   kaktusi

caffeine   kafein

calcium   kalcij

callus   kalus

calyptra   kaliptra

calyx   čaša

cambium   kambij

canal   kanal

carbon   ogljik

carbon dioxide   ogljikov dioksid

carbon fixation   fiksacija ogljika (vezava ogljika v organske snovi)

carnivorous plant   mesojeda rastlina

carotenoid   karotenoid

carpel   karpel, plodni list

carrot   korenje

caryopsis   kariopsa, golec (plod trav)

Casparian strip   Kasparijev trak

cell   celica

cell cycle   celični cikel

cell membrane   plazmalema

cell plate   celična plošča

cell wall   celična stena

cellery   zelena

cellular division   celična delitev

cellular respiration   celično dihanje

cellulose   celuloza

cellulose fibrils   celulozne fibrile

cemtromere   centromera

cereal plants   žita

charcoal   oglje

cherry   češnja

chestnut   kostanj

chitin   hitin

chlorine   klor

chlorofluorocarbons (CFCs)   klorofloroogljikove spojine

chlorophyll   klorofil

chloroplast   kloroplast

chromatid   kromatida

chromatin   kromatin

chromosome   kromosom

circadian rhytms   dnevni ritmi

citric acid   citronska kislina

cladophyll   kladofil

class   razred (taksonomska kategorija)

classification   klasifikacija, uvrstitev organizmov v sistem

clay   glina

clone   klon

coal   premog

coconut   kokos

codon   kodon (DNA)

cohesion   kohezija

colchicine   kolhicin

coleoptile   koleoptila

coleorhiza   koleoriza

collenchyma   kolenhim

companion cell   celica spremljevalka

competition   kompeticija

complete flower   popolni cvet

cone   storž

conifer   iglavec (Pinophyta)

contractile root   kontraktilna ali krčljiva ali potezna korenina

cork   pluta

corn   koruza

corolla   venec (venčni listi)

cortex   skorja

cotton   bombaž, bombaževec

cotyledon   kotiledon, klični list

crop   poljščina, kulturna (gojena) rastlina

crossing-over   prekrižanje in izmenjava delov kromatid (mejoza)

crystal   kristal

cuticle   kutikula

cutin   kutin

cyanobacteria   modro-zelene bakterije

cytokinesis   citokineza

cytokinin   citokinin

cytoplasm   citoplazma

cytoskeleton   citoskelet

cytosol   citosol

daffodil   narcisa

dandelion   regrat

deciduous tree   listavec (drevo, ki v zmernem pasu pozimi odvrže liste)

decomposer   dekompozitor, razkrojevalec

deficiency symptom   simptom pomanjkanja (npr. določenih elementov)

deforestation   krčenje gozdov

dendrochronology   dendrokronologija

dermal tissue   krovno tkivo

desertification   širjenje puščav, dezertifikacija

development   razvoj (ontogenetski)

dicot   dvokaličnica

dictyosome   diktiosom

differentiation   diferenciacija

diffuse-porous wood   raztreseno porozen ali mikroporen les

diffusion   difuzija

dioecious plant   dvodomna rastlina

diploid   diploid, diploiden

dormancy   dormanca

double fertilisation   dvojna oploditev

double helix   dvojna vijačnica (DNA)

drought   suša

drug   zdravilo, zdravilna učinkovina, mamilo

duct   kanal

dye   barvilo

Earth   Zemlja

ecology   ekologija

ecosystem   ekosistem

egg   jajčece, jajčna celica

embryo   zarodek

embryo sac   embrionalna vrečka

endemic species   endemit

endocarp   endokarp

endodermis   endoderm

endoplasmic reticulum   endoplazemski retikel

endosperm   endosperm

endosymbiotic hypothesis   endosymbiontska hipoteza

environment   okolje

enzyme   encim

epicotyl   epikotil

epidermis   povrhnjica, epidermida

epiphyte   epifit

erosion   erozija

essential elements   esencialni elementi

ethanol   etanol

ethylene   etilen

etiolation   etiolacija

eukaryote   evkariont (evkariot)

evaporation   izhlapevanje

evolution   evolucija

exocarp   eksokarp

exocytosis   eksocitoza

extinction   izumrtje

family   družina (taksonomska kategorija)

fatty acid   maščobna kislina

fatty acid   maščobna kislina

fermentation   fermentacija

fern   praprot

fertilization   oploditev

fertilizer   gnojilo

fiber   vlakno

fibrous root system   šopast koreninski system

filament   filament, prašnična nit

fir   jelka

flavonoid   flavonoid

flax   lan

flower   cvet

flowering   cvetenje

flowering plants   kritosemenke

fluid mosaic model   model tekočega mozaika (membrane)

foliar   listen

food chain   prehranjevalna veriga

forest   gozd

fossil   fosil

foxglove   naprstec

fragrance   dišava

frond   list praproti

fruit   plod

fuel   gorivo

function   funkcija, delovanje

fungi   glive

gamete   gameta

gametophyte   gametofit

gene   gen

genome   genom

genotype   genotip

germination   kalitev

gibberellin   giberelin

global warming   globalno segrevanje

glucose   glukoza

glycogen   glikogen

glycolysis   glikoliza

glycoside   glikozid

Golgi bodies   Golgijeva telesca

graft   cepič

grafting   cepljenje (rastlin)

grana   grana

grape   grozdje

grass   trava

gravitropism   gravitropizem

greenhouse effect   učinek tople grede

ground tissue   osnovno tkivo

growth   rast

guard cell   celica zapiralka

guttation   gutacija

gymnosperm   golosemenka

gynoecium   ginecej

gyoxysome   glioksisom

habitat   habitat

hair   lasek (trihom)

haploid   haploid, haploiden

heliotropism   heliotropizem

hemicellulose   hemiceluloza

hemp   konoplja

herbaceous   zelnat (neolesenel)

herbarium   herbarij

herbicide   herbicid

herbivore   herbivor, rastlinojed

heredity   dednost

heterotrophs   heterotrofi

histone   histon

homologous   homologen

hormone   hormon

horsetail   preslica

host   gostitelj

humidity   vlažnost

hybrid   hibrid, križanec

hydrocarbon   ogljikovodiki

hydrogen   vodik

hydrolysis   hidroliza

hydrophyte   hidrofit

hyperaccumulator   hiperakumulator

hyphae   hife

hypocotyl   hipokotil

hypodermis   hipoderm, hipodermis

hypothesis   hipoteza

indeterminate growth   neomejena rast

inferior ovary   podrasla plodnica

inflorescence   socvetje

inheritance   dedovanje

inhibitor   inhibitor

initial cell   celice inicialke, začetne celice

insect   žuželka

integument   integument

intercalary meristem   interkalarni meristem

internode   internodij, medkolenčje

interphase   interfaza

jasmonic acid   jasmonska kislina

juniper   brin

juvenile   mlad, nezrel

kingdom   kraljestvo (taksonomska kategorija)

Kranz anatomy   Kranz anatomija

Krebs cycle   Krebsov cikel

land   kopno, kopenski

land plant   kopenska rastlina

lateral meristem   lateralni meristem

lateral root   lateralna ali stranska korenina

leaf   list

leaf venation   ožiljenost listov

leaflet   listič (del listne ploskve)

legume   stročnica

lenticel   lenticela

lettuce   zelena solata

lichen   lišaj

lignin   lignin

lily   lilija

limiting factor   omejujoč dejavnik

lipid   lipid, maščoba

lipid bilayer   lipidni dvosloj (membrane)

liverworths   jetrenjaki

macronutrients   makroelementi

maidenhair tree   dvokrpi ginko

maize   koruza

maize   koruza

malic acid   jabolčna kislina

mammal   sesalec

maple   javor

medicinal plant   zdravilna rastlina

megagametophyte   megagametofit

megaspore   megaspora

megaspore mother cell   materinska celica megaspore

megasporocyte   megasporocita

meiosis   mejoza

memnrane   membrana

meristem   meristem

mesocarp   mezokarp

mesophyll   mezofil, listna sredica

metaphase   metafaza

microfibril   mikrofibrila

microgametophyte   mikrogametofit

micronutrient   mikroelement

microspore   mikrospora

microspore mother cell   materinska celica mikrospore

microtubule   mikrotubul

middle lamella   osrednja lamela

mitochondrium   mitohindrij

mitosis   mitoza

monocot   enokaličnica

monoecious plant   enodomna rastlina

monosaccharide   monosaharid

morphology   morfologija

moss   mah

mucigel   sluz

multicellular   večceličen

mushroom   goba

mutation   mutacija

mutualism   mutualizem

mycelium   micelij

mycorrhiza   mikoriza

natural selection   naravni izbor, naravna selekcija

nectar   nektar

nectary   nektarij

nitrogen   dušik

nitrogen fixation   fiksacija dušika

node   nodij

nodule   nodul, gomoljček

nucellus   nucel

nuclear envelope   jedrna ovojnica

nucleic acid   nukleinska kislina

nucleolus   jedrce, nukleolus

nucleosome   nukleosom

nucleotide   nukleotid

nucleus   jedro

oak   hrast

oats   oves

offspring   potomec

oil   olje; nafta

onion   čebula (rastlinska vrsta)

open growth   neomejena rast

orchid   orhideja, kukavičevka

order   red (taksonomska kategorija)

organ   organ

organelle   organel

organic   organski

osmosis   osmoza

ovary   plodnica

ovule   semenska zasnova

oxygen   kisik

ozone   ozon

pansy   mačeha

parasitism   parazitizem

parenchyma   parenhim

pea   grah

pear   hruška

peat   šota

pectin   pektin

pedicel   pecelj

pericarp   perikarp

pericycle   pericikel

periderm   periderm

petal   venčni list

petiole   listni pecelj

phenol   fenol

phenotype   fenotip

pheromone   feromon

phloem   floem

phospholipid   fosfolipid

photon   foton

photoperiod   fotoperioda

photorespiration   fotorespiracija

photosynthate   fotosintat, produkt fotosinteze

photosynthesis   fotosinteza

photosystem   fotosistem

phyllotaxis   filotaksija, namestitev listov

phylogeny   filogenija

phylum   debla (taksonomska kategorija)

pigment   pigment, barvilo

pine   bor

pistil   pestič

pit   piknja

pith   stržen

plant   rastlina; rastlinski

plasma membrane   plazmalema

plasmodesmata   plazmodezme

plasmolysis   plazmoliza

poison   strup

pollen   pelod

pollen grain   pelodno zrno

pollen tube   pelodni mešiček, pelodna cevka

pollination   oprašitev

pollinator   opraševalec

pollution   onesnaževanje

polymer   polimer

polypeptide   polipeptid

polyploidy   poliploidnost

polysaccharides   polisaharidi

poppy   mak

population   populacija

primary cell wall   primarna celična stena

primary growth   primarna rast

primary phloem   primarni floem

primary producer   primarni roducent

primary xylem   primarni ksilem

primordium   primordij, zasnova

procambium   prokambij

producer   producent

prokaryote   prokariont (prokariot)

propagation   razširjanje, razmnoževanje

prophase   profaza

protein   protein, beljakovina

protoplast   protoplast

pumpkin   buča

pyrenoid   pirenoid

rachis   osrednja listna žila

radially symetric flower   zvezdasto someren cvet

radicle   radikula, zarodna korenina

rain forest   deževni gozd

ray   trak (v sekundarnem ksilemu in floemu)

reproduction   razmnoževanje

resin   smola

respiration   dihanje

rhizoid   rizoid

rhizome   korenika, rizom

rhizosphere   rizosfera

ribosome   ribosom

rice   riž

ring-porous wood   venčasto porozen ali cikloporen les

root   korenina

root apical meristem   apikalni meristem korenine

root cap   koreninska čepica

root hair   koreninski lasek

root nodule   koreninski nodul, koreninski gomoljček

rose   vrtnica

rosette   rozeta

rough ER   grobi ER

rubber   kavčuk

rubisco   rubisko

rye  

sclereid   sklereida

sclerenchyma   sklerenhim

scutellum   skutelum ali ščitek

secondary cell wall   sekundarna celična stena

secondary growth   sekundarna rast

secondary metabolites   sekundarni metaboliti

secondary phloem   sekundarni floem

secondary xylem   sekundarni ksilem

secretory cells   sektretorne (izločevalne) celice

seed   seme

seed bank   semenska banka, semenska zbirka

seed coat   semenska lupina, testa

seed dispersal   razširjanje semen, raznašanje semen

seed plants   semenke

seedling   kalica, mlada kaleča rastlina

selection   selekcija, izbor

senescence   senescenca

sepal   čašni list

sessile leaf   sedeči list (brez peclja)

sexual reproduction   spolno razmnoževanje

shoot   poganjek (steblo in listi)

shoot apical meristem   apikalni meristem poganjka

sisal   sisal

sister chromatids   sestrski kromatidi

smooth ER   gladki ER

sodium   natrij

soil   prst (zemlja, tla)

solute   raztoplena snov

soybean   soja

speciation   speciacija, nastanek novih vrst

species   vrsta (taksonomska kategorija)

sperm   moška spolna celica, spermij

spice   začimba

spindle   delitveno vreteno

spongy mesophyll   gobasto tkivo

spore   spora

sporogenous tissue   sporogeno tkivo

sporophyte   sprofit

spring wood   pomladni (rani) les

spruce   smreka

stamen   prašnik

starch   škrob

stele   stela

stem   steblo

stigma   brazda

stipule   prilist, stipula

stomata   (listne) reže

storage   založen

stroma   stroma

style   vrat pestiča

suberin   suberin

succession   sukcesija

succulent   sukulent

sucrose   saharoza

sugar   sladkor

sulfur   žveplo

summer wood   poletni ali pozni les

sunflower   sončnica

superior ovary   nadrasla plodnica

surface   površina

swamp   močvirja

symbiosis   simbioza

synergid   sinergida

systematics   sistematika

tannin   tanin

taproot   glavna korenina

taproot system   koreninski sistem z glavno korenino

taxonomy   taksonomija

telophase   telofaza

tendril   vitica

tepal   tepalni list (čašni in venčni list po izgledu podobna)

thallus   steljka

theory   teorija

thigmotropism   tigmotropizem

thorn   trn

thylakoid   tilakoida

tissue   tkivo

tobacco   tobak

tomato   paradižnik

tonoplast   tonoplast

totipotent cells   totipotentne celice

trace minerals   elementi v sledovih

tracheid   traheida

trait   lastnost, značilnost

transpiration   transpiracija

transposon   transpozon

trap   past

tree   drevo

trichome   trihom

triploid   triploid

tropism   tropizem

tuber   gomolj

turgid   turgiden

turgor   turgor, turgorski pritisk

vacuole   vakuola

vascular bundle   žila

vascular cambium   žilni (vaskularni) kambij

vegetative reproduction   vegetativno razmnoževanje

vegetative reproduction   vegetativno razmnoževanje

vein   žila

venation   ožiljenost

vesicle   vezikel

vessel   traheja

vessel element   element traheje

water potential   vodni potencial

willow   vrba

wood   les, sekundarni ksilem

xylem   ksilem

yeast   kvasovke

yew   tisa

zygote   zigota

Avtor te strani: Barbara Vilhar

Zadnja sprememba strani: 05.02.2007

Zeleni škrat    Poskusi sam    Radovednež    Drobnogled    Kino    Študentov škrat    Ropotija    Povezave 

Kdo je Zeleni škrat?   Avtorji in pravica do uporabe   Piši Zelenemu škratu                                Išči