Učbenik je potrjen

Spoznavamo naravo 7

Učbenik za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole

Spoznavamo naravo 7

Tinka Bačič
Barbara Vilhar
Mojca Vilfan
Simona Strgulc Krajšek
Cene Fišer
Danilo Bevk
Rok Tkavc

Dragi učitelji in starši!

Pred vami je učbenik za naravoslovje v sedmem razredu devetletke, Spoznavamo naravo 7. Narejen je v skladu s posodobljenim učnim načrtom, ki je bil v šolskem letu 2012/13 prvič vpeljan v pouk. Na spletu je učbenik v digitalni obliki brezplačno na voljo vsem, ki bi jim utegnil priti prav: predvsem učencem – sedmošolcem, pa tudi njihovim učiteljem in staršem. Spletno različico učbenika je mogoče tudi natisniti.

Tudi tokrat smo avtorji besedil, fotografij in ilustracij ter vsi recenzenti in svetovalci delali kot prostovoljci. Zato bo učbenik kljub večjemu obsegu, ki ustreza večjemu številu ur, namenjenim pouku naravoslovja v 7. razredu, tudi v tiskani obliki na voljo po zelo nizki ceni. Učbenik bo izšel pri založbi Narava.

Učbenik sledi istim smernicam, ki so nas vodile pri pisanju učbenika Spoznavamo naravo 6. Vsebuje veliko slikovnega gradiva in hkrati ponuja v branje veliko besedila. Z jasnimi razlagami splošnih naravoslovnih zakonitosti vpeljuje nova znanja, obenem pa povezuje in osmisli obstoječe znanje, ki so ga učenci pridobili v preteklih letih šolanja in izven šole. Avtorji smo si prizadevali, da bi postavili čvrste temelje zahtevnim naravoslovnim predmetom, s katerimi se učenci prvič srečajo v osmem razredu: biologiji, fiziki in kemiji. Učencem ponujamo 'celotno zgodbo': poleg osnove, predpisane s cilji učnega načrta, povemo še nekaj več – tisto, kar je potrebno, da učenec snov res lahko razume. Učbenik bo tako učencem prišel prav tudi v osmem in devetem razredu, ko bodo svoja naravoslovna znanja širili, poglabljali in dograjevali.

Osnovno razlago podaja glavno besedilo, ki ga spremljajo dodatna pojasnila, primeri in zanimivosti v grafično ločenih okvirčkih. V skladu s sodobnimi dognanji o pristopih k naravoslovnemu izobraževanju smo v učbeniku posebno skrb namenili shemam. Opisovanje, primerjanje in razumevanje shem, ki ga vzpodbujamo pri učencih, razvija abstraktno mišljenje in sposobnost povezovanja. To je še posebej pomembno v bioloških poglavjih, kjer sheme omogočajo razumevanje povezav med različnimi hierarhičnimi ravnmi živega: celica, organ, organski sistem, organizem ... Rubrike Naredi sam in Naredimo skupaj ponujajo učencem ideje in napotke za raziskovalno delo in opazovanje narave ter navajajo učence na uporabo strokovnih knjižnih in spletnih virov. Na koncu vsakega poglavja v rubriki Naučili smo se povzamemo ključna spoznanja, ob Vprašanjih in nalogah pa učenci preverijo razumevanje snovi in uporabijo pridobljeno znanje na konkretnih primerih. Glavno besedilo smo razbremenili s tem, da podajamo pregled živalskih skupin in njihove zgradbe v prilogah na koncu učbenika. V njih lahko učenci hitro poiščejo informacije med učenjem, raziskovanjem in reševanjem nalog ter razvijajo zavedanje o biotski pestrosti.

Avtorji učbenika smo v preteklem letu skrbno in z veseljem spremljali odzive učiteljev, učencev in staršev, ki uporabljate učbenik Spoznavamo naravo 6, in razvila se je zanimiva in koristna izmenjava mnenj. Vaše izkušnje so nam bile v pomoč pri nastajanju novega učbenika za 7. razred. Zanje se vam iskreno zahvaljujemo.

V sodobnem svetu se zdi, da je vse znanje človeštva dostopno z nekaj kliki. A ta podoba je varljiva. Kakovostno znanje, razumevanje sveta in sposobnost za oblikovanje lastnega mnenja na temelju kritične presoje dokazov je mogoče zgraditi le s trdim delom, vztrajnim prizadevanjem in postopnim nadgrajevanjem pridobljenega znanja. V današnji poplavi informacij je razlikovanje med kakovostnimi viri znanja in podatkov ter površnimi, napačnimi, celo namerno zavajajočimi navedbami izjemno težavna, brez trdnih opornih točk celo nemogoča naloga. Pomembne oporne točke za kritično presojo so trdno lastno temeljno znanje in predhodne izkušnje s kakovostnimi viri informacij. Avtorji smo se trudili, da bi bil naš učbenik za otroke takšno vzgojno srečanje.

Želimo si, da bi bil novi učbenik prav tako toplo sprejet kot učbenik Spoznavamo naravo 6!

Vprašanja in komentarje glede učbenika pošljite na elektronski naslov spoznavamo.naravo@gmail.com.

Učbenik Spoznavamo naravo 7
si lahko ogledate tukaj:

(pdf) Za pregledovanje PDF datotek potrebujete Adobe Reader ali prosti Sumatra PDF viewer

Spoznavamo naravo 7 (PDF, 15 MB) (pdf)

Datum zadnje spremembe: 20.08.2014 (recenzirana verzija, potrjena s strani Komisije za učbenike)

Errata (20.08.2014)

Kako do natisnjenega učbenika?

Učbenik je brezplačen. Objavljena poglavja si lahko v celoti natisnete sami.

Založba Narava

Avtorji smo se dogovorili za sodelovanje z založbo Narava, ki bo izdala učbenik v tiskani obliki, predvidoma pomladi 2014.

Cena učbenika je odvisna od velikosti naklade.

Dodatne informacije lahko dobite:

Postopek potrjevanja učbenika

Na tem mestu vas bomo sproti obveščali o poteku postopka o potrjevanju učbenika.

©2002-2023 Katedra za botaniko in fiziologijo rastlin